Strona główna » O nas » Statut

Statut stowarzyszenia

Od roku 1993 SKPB jest stowarzyszeniem. Poniżej zamieszczamy nasz statut:

 

STATUT

STOWARZYSZENIA STUDENCKIE KOŁO PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH

W RZESZOWIE

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie „Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Rzeszowie” zwane dalej Stowarzyszeniem jest dobrowolnym stowarzyszeniem osób zaangażowanych w krzewienie turystyki studenckiej, kształcenie kadr przewodnickich oraz podnoszenie wiedzy i kultury turystycznej społeczeństwa.

§ 2

 1. Stowarzyszenie działa na obszarze terytorialnym Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest Rzeszów.

§ 3

Stowarzyszenie może powoływać oddziały terenowe.

§ 4

Stowarzyszenie może posługiwać się znakami firmowymi oraz posiadać symbole, odznaki organizacyjne i członkowskie.

§ 5

Stowarzyszenie działa zgodnie z porządkiem prawnym obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Rozdział II
CELE STOWARZYSZENIA I FORMY ICH REALIZACJI

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. wspieranie rozwoju turystyki studenckiej,
 2. kształcenie kadr przewodnickich oraz tworzenie infrastruktury szkoleniowej i informacyjnej,
 3.  rozwój infrastruktury turystycznej,
 4. inne działania w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
 5. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

§ 7

Cele określone w § 6 Statutu Stowarzyszenie realizuje przez:

 1. zrzeszanie w swoich szeregach osób i instytucji zainteresowanych rozwojem turystyki studenckiej;
 2. organizowanie, finansowanie i prowadzenie szkoleń, wykładów, seminariów, spotkań, targów i wystaw;
 3. popieranie, organizowanie i przeprowadzanie badań, studiów i prac naukowych z zakresu problematyki turystycznej;
 4. prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej;
 5. organizowanie i prowadzenie baz namiotowych, schronisk, obozów, rajdów i innych form działalności turystycznej;
 6. opracowywanie ekspertyz i raportów dla podmiotów gospodarczych oraz administracji rządowej i samorządów lokalnych w zakresie zagospodarowania turystycznego;
 7. współpracę z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami

o podobnym profilu działania.

 

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków założycieli,
 2. członków zwyczajnych,
 3. członków wspierających,
 4. członków honorowych.

Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy.

§ 9

 1. Członkami założycielami są osoby fizyczne wpisane do rejestru sądowego Stowarzyszenia.
 2. Członkami zwyczajnymi są członkowie założyciele i osoby fizyczne, które złożą deklarację oraz uzyskają rekomendację pisemną co najmniej trzech członków Zarządu.
 3. Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwał Zarządu.

§ 10

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która złoży deklarację współpracy i usprawniania działalności Stowarzyszenia oraz wniesie określoną przez Zarząd składkę członkowską.
 2. Postanowienia § 9 ust. 3 stosują się odpowiednio.
 3. Członek wspierający, będący osobą prawną, działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§ 11

 1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w urzeczywistnianiu celów Stowarzyszenia.
 2. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków, podjętej na wniosek Zarządu.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. wybierać i być wybieranym do wszystkich władz Stowarzyszenia,
 2. brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
 3. korzystać z pomocy Stowarzyszenia.

§  13

Członkowie wspierający posiadają wszystkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem uprawnień z § 12 pkt 1.

§  14

Członek honorowy stowarzyszenia posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto zwolniony jest z opłacania składek członkowskich. Do członka honorowego nie stosuje się postanowień § 12 pkt 1.

§ 15

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:

 1. przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
 3. dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

§  16

 1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
  1. dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, potwierdzonego pismem do Zarządu,
  2. skazania przez sąd za przestępstwo pospolite,
  3. skreślenia przez Zarząd z powodu naruszenia Statutu Stowarzyszenia.
 2. Uchwały o skreśleniu podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.
 3. Od uchwały o skreśleniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Uchwała Walnego Zgromadzenia rozpatrującego odwołanie jest ostateczna.
 4. Do czasu podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie członkostwo ulega zawieszeniu.

 

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA, TRYB DOKONYWANIA ICH WYBORU

§  17

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zgromadzenie Członków
  2. Zarząd
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia.
 3. Kadencja władz trwa dwa lata.
 4. Uchwały władz Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej ½ ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, jeżeli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.
 5. Jeżeli przed upływem kadencji ubędzie ktoś z członków władz, władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia, jednak liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.
 6. Władze mogą uchwalać własne regulaminy określające szczegółowo tryb ich pracy, jednak muszą być zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Członków.
 7. Walne Zgromadzenie może powołać Radę Stowarzyszenia.

§  18

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
  1. ustalenie kierunków działania Stowarzyszenia,
  2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. wybór Prezesa, członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
  4. udzielanie absolutorium zarządowi na wniosek komisji Rewizyjnej,
  5. rozpatrywanie odwołań członków od uchwały Zarządu o skreśleniu,
  6. nadawanie godności Członka Honorowego na wniosek Zarządu,
  7. uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
  8. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
  9. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  10. zatwierdzanie regulaminów Stowarzyszenia, Zarządu oraz komisji Rewizyjnej,
  11. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do Stowarzyszeń Międzynarodowych,
  12. podejmowanie innych uchwał nie zastrzeżonych do kompetencji Zarządu.
 4. Walne Zgromadzenie sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w okresie roku.
 5. O terminie Walnego Zgromadzenia Członków wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia Zgromadzenia.

§ 19

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane:
  1. na podstawie uchwały Zarządu
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej
  3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w okresie trzech miesięcy od dnia otrzymania wniosku, żądania lub podjęcia uchwałz.

§ 20

Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ uprawnionych do głosowania.

§ 21

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków i odpowiada za swoją pracę przed Zgromadzeniem.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie działalnością oraz zarządzanie funduszem i majątkiem Stowarzyszenia,
  2. wykonywanie uchwal Walnego Zgromadzenia Członków,
  3. ustalanie planów działalności i budżetu Stowarzyszenia oraz składanie sprawozdań z ich wykonania Walnemu Zgromadzeniu Członków,
  4. działanie w imieniu stowarzyszenia i reprezentowanie go na zewnątrz,
  5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  6. współpraca z organami samorządu i administracji rządowej w realizacji programów zgodnych z celami Stowarzyszenia,
  7. wnioskowanie o nadanie członkostwa honorowego przez Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia,
  8. podejmowanie uchwał o skreśleniu ze Stowarzyszenia,
  9. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia,
  10. zwoływanie Walnych Zgromadzeń Członków.

§ 22

 1. Zarząd składa się z 4 do 7 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Prezesa Zarządu wybiera Walne Zgromadzenie Członków.

§ 23

Decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów jego członków

§ 24

 1. Zarząd kieruje działalnością i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 2. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych, zaciągania zobowiązań oraz udzielania pełnomocnictw upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu łącznie.
 3. Zaciąganie zobowiązań majątkowych powyżej kwoty określonej w regulaminie wymaga uchwały całego Zarządu.

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 – 5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami innych władz Stowarzyszenia.

§ 26

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola i ocena całokształtu działalności Stowarzyszenia co najmniej raz do roku,
 2. składanie Walnemu Zgromadzeniu Członków sprawozdań ze swej działalności oraz
 3. stawianie wniosków o udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu.

§ 27

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważnieni przez niego członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 2. Posiedzenia komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

 

Rozdział V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 28

Majątek Stowarzyszenia powstaje:

 1. ze składek członkowskich,
 2. darowizn, spadków i zapisów,
 3. dotacji dla Stowarzyszenia,
 4. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
 5. dochodów z własnej działalności gospodarczej,
 6. ofiarności publicznej.

§ 29

 1. Rachunkowość i ewidencja majątku Stowarzyszenia prowadzona jest zgodnie z ogólnymi zasadami rachunkowości.
 2. Rokiem sprawozdawczym i obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

 

Rozdział VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§  30

Projekt zmiany Statutu uchwala Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

§ 31

Uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

§ 32

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem obowiązują przepisy Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r.  – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017r. poz. 210 t. j.)

 

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Za pomocą przeglądarki internetowej możesz określić konkretne warunki przechowywania plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close