Strona główna » Kurs przewodnicki » Regulamin kursu

Regulamin kursu przewodnickiego SKPB Rzeszów

 1. Organizator Kursu
  • Organizatorem Kursu Przewodnickiego SKPB jest Stowarzyszenie Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich w Rzeszowie zwane dalej Kołem lub SKPB.
  • Stowarzyszenie jest uprawnione do prowadzenia kursów na przewodnika beskidzkiego na mocy decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz jest wpisane do Rejestru Organizatorów Szkoleń dla Kandydatów na Przewodników Turystycznych i Pilotów Wycieczek.
  • Stowarzyszenie jest Organizacją Pożytku Publicznego oraz działa na zasadach non-profit. Wszyscy członkowie Stowarzyszenia działają społecznie i nie pobierają z tego tytułu żadnych dochodów.
 1. Zasady ogólne kursu
  • Kurs jest prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1944, t.j.) oraz rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r., poz. 868 ze zm.).
  • W ramach Kursu organizowane są zajęcia teoretyczne, praktyczne oraz zaliczenia i egzaminy.
   • Zajęcia teoretyczne obejmują cykl wykładów zgodnych z Programem Kursu, przedłożonym odpowiedniemu departamentowi Marszałkowa Województwa Podkarpackiego, które odbywają się w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
   • Zajęcia praktyczne mają formę: wyjazdów, przejść pieszych, wycieczek autokarowych oraz obozów szkoleniowych i prowadzone są w warunkach letnich oraz zimowych.
  • Szczegółowy wykaz wszystkich zajęć i egzaminów określa Program Kursu. Zaliczenie ich jest niezbędne do wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz przyjęcia w poczet członków SKPB Rzeszów.
 1. Przebieg kursu
  • Kurs rozpoczyna się w listopadzie 2023 roku i zakończy się w czerwcu 2025 roku.
  • Program Kursu jest przedstawiany uczestnikom przed zapisaniem się na Kurs i rozpoczęciem szkolenia.
  • Wykłady kursowe dzielą się na dwie części:
   • Część I obejmuje wykłady z terenu Karpat rozciągającego się od wschodniej granicy terenu uprawnień aż po rzekę Dunajec wraz z całymi Pieninami.
   • Część II obejmuje wykłady z terenu na zachód od rzeki Dunajec (bez Pienin) po zachodnią granicę terenu uprawnień.
   • Minimalna frekwencja na zajęciach teoretycznych wymagana do zaliczenia kursu wynosi 70%.
  • Zaliczenie zajęć teoretycznych następuje na drodze zaliczenia testów sprawdzających wiedzę z poszczególnych działów określonych w Programie Kursu.
   • Każdy test będzie zawierał maksymalnie 20 pytań.
   • Do zdania testu próg poprawnych odpowiedzi wynosi 75%.
   • Każdy test można poprawiać do dwóch razy. Terminy popraw będą wyznaczane przez Kierownictwo Kursu.
  • W czasie trwania kursu zajęcia praktyczne odbywają się na terenie uprawnień.
  • Zaliczenie zajęć praktycznych następuje poprzez uczestnictwo w co najmniej 70% dni wyjazdowych szkoleniowych, przy czym Kierownictwo Kursu określa wyjazdy obowiązkowe. Poprzez uczestnictwo w wyjeździe szkoleniowym rozumiany jest aktywny w nim udział oraz spełnienie wymagań postawionych przez Kierownictwo. Kierownictwo Kursu podaje odpowiednio wcześniej do wiadomości uczestników Kursu szczegółowe wymagania zaliczenia danego wyjazdu.
  • Obowiązkiem uczestnika kursu jest odbycie praktyki przewodnickiej w formie bazowania na przynajmniej jednej z baz SKPB Rzeszów w wymiarze minimum 7 dni.
  • Obowiązkiem uczestnika kursu jest obecność na pracach społecznych na rzecz baz w wymiarze minimum 1 dnia. Nie łączy się to z bazowaniem.
 1. Egzamin wewnętrzny
  • Do składania egzaminu wewnętrznego mogą przystąpić uczestnicy kursu, którzy biorą lub brali udział w szkoleniu organizowanym przez SKPB Rzeszów.
  • Do egzaminu wewnętrznego dopuszczeni są kursanci, którzy:
   • Zapłacili całą kwotę odpłatności za kurs.
   • Zdali wszystkie testy.
   • Zaliczyli wszystkie wyjazdy obowiązkowe.
   • Odbyli praktykę przewodnicką na przynajmniej jednej z baz SKPB Rzeszów w wymiarze minimum 7 dni.
   • Uczestniczyli w przynajmniej 1 dniu roboczym na bazach SKPB Rzeszów.
  • Egzamin składa się z części praktycznej i teoretycznej.
   • Egzamin praktyczny przeprowadzany jest w formie wyjazdu autokarowego i przejścia pieszego, podczas którego sprawdzana jest metodyka przewodnicka oraz podstawowa wiedza o terenie objętym szkoleniem w części I. Zaliczenie egzaminu praktycznego umożliwia przystąpienie do egzaminu teoretycznego. Nie przewiduje się możliwości poprawiania egzaminu praktycznego.
   • Egzamin teoretyczny składa się z 5 egzaminów ustnych z następujących tematów: Bieszczady; Beskid Niski; Beskid Sądecki; Pieniny; historia, etnografia i religioznawstwo. Wszystkie egzaminy odbywają się tego samego dnia, a termin egzaminu jest podany minimum 30 dni wcześniej.
  • Istnieje możliwość poprawiania jednej z części egzaminu teoretycznego. W przypadku uzyskania 100% frekwencji podczas zajęć teoretycznych oraz wyjazdów praktycznych, dopuszcza się możliwość poprawiania dwóch części egzaminu teoretycznego.
  • Wymagania egzaminacyjne dotyczące części praktycznej oraz części teoretycznej podane są uczestnikom kursu odpowiednio wcześniej przed terminami egzaminów.
  • Pozytywne zaliczenie egzaminu wewnętrznego uprawnia do przyznania kolejnego numeru blachy przewodnickiej SKPB Rzeszów.
 1. Egzamin z pierwszej pomocy
  • W trakcie trwania kursu przewodnickiego odbędzie się szkolenie obowiązkowe z pierwszej pomocy zakończone egzaminem. Uzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu będzie niezbędną przesłanką do ukończenia kursu.
 1. Egzamin z Beskidów Zachodnich
  • Do egzaminu dopuszczeni są kursanci, którzy:
   • Zdali egzamin wewnętrzny.
   • Uczestniczyli oraz zaliczyli co najmniej 70% wyjazdów szkoleniowych, w tym wyjazdy obowiązkowe.
   • Uczestniczyli w co najmniej 70% wykładów teoretycznych.
  • Egzamin składa się z pisemnej części teoretycznej. Polega na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Warunkiem zaliczenia sprawdzianu pisemnego jest uzyskanie co najmniej 20 punktów.
  • Przewidziana jest organizacja jednego egzaminu poprawkowego.
  • Pozytywne zaliczenie egzaminu z Beskidów Zachodnich uprawnia do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kursu.
 1. Wymagania dla kandydatów/warunki uczestnictwa.
  • Uczestnikami Kursu Przewodnickiego SKPB Rzeszów mogą być osoby, które:
   • Dokonały opłaty za kurs.
   • Mają ukończone 18 lat lub są w ostatniej klasie szkoły średniej. Warunkiem uczestnictwa w kursie osoby niepełnoletniej jest dostarczenie zgody rodziców w formie pisemnej.
   • Posiadają dobry stan zdrowia i sprawność fizyczną odpowiednią dla przewodnictwa górskiego.
   • Posiadają wykształcenie średnie maturalne lub są w trakcie jego zdobywania (ostatnia klasa szkoły średniej).
   • Nie były karane.
  • Uczestnik Kursu ma prawo do:
   • Bezpłatnych noclegów na obu bazach SKPB Rzeszów do czasu ukończenia kursu.
   • Otrzymywania materiałów szkoleniowych obejmujących wykładany materiał (jeżeli wykładowca przewiduje takie materiały).
   • Zdawania egzaminów poprawkowych.
  • Skreślenie z listy kursantów następuje w przypadku:
   • Nieuiszczenia opłaty za kurs do wyznaczonego terminu.
   • Naruszenia ogólnie przyjętych norm społecznych. W takim przypadku decyzję podejmuje Zarząd na wniosek Kierownictwa Kursu.
   • Niezaliczenia testów z poszczególnych działów kursu, braku zaliczeń z zajęć praktycznych, nieodbycia praktyki przewodnickiej oraz nieuczestniczenia w robotach na bazach SKPB Rzeszów. W odniesieniu do praktyki przewodnickiej oraz robót na bazach, w przypadku zaistnienia sytuacji szczególnych, Kierownictwo Kursu po konsultacji z Zarządem, może podjąć decyzję o zwolnieniu z powyższych obowiązków lub ustalić indywidualnie alternatywną formę zaliczenia.
 1. Odpłatność za kurs
  • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest terminowa opłata kosztów Kursu w wysokości: 200 zł dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego do 26 roku życia; 400 zł dla studentów pozostałych uczelni do 26 roku życia oraz 1000 zł dla osób pracujących-niestudiujących.
  • Uczestnicy kursu zobowiązani są uiścić 100 zł bezzwrotnej opłaty wpisowej, którą wlicza się w poczet opłaty za kurs.
  • Opłatę wpisową należy uiścić najpóźniej do pierwszego wykładu teoretycznego.
  • Pozostałą część należy uiścić do 17 grudnia 2023 roku
  • Opłata obejmuje uczestnictwo w wykładach i szkoleniach praktycznych oraz materiały szkoleniowe.
  • W cenę kursu nie są wliczone koszty wyjazdów (transport, noclegi, wyżywienie).
  • Dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi.
  • Nieuregulowanie wpłat w wyznaczonym terminie skutkuje skreśleniem z listy kursantów.
 1. Uprawnienia
  • Kurs kończy się wydaniem zaświadczenia uprawniającego do złożenia egzaminu państwowego przed komisją powoływaną przez Marszałka Województwa Podkarpackiego, Marszałka Województwa Małopolskiego lub Marszałka Województwa Śląskiego. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu jest podstawą do uzyskania uprawnień przewodnika beskidzkiego III klasy.
  • Państwowe uprawnienia przewodnickie nadawane są zgodnie z przepisami o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, a szczegółowy zakres uprawnień określa Rozporządzenie.
  • Członkostwo w SKPB Rzeszów może zostać przyznane osobom, które z pozytywnym wynikiem zdadzą egzamin wewnętrzny, są pełnoletnie i pozytywnie złożyły egzamin maturalny.
 1. Postanowienia końcowe
  • Kierownictwo Kursu zastrzega sobie prawo do zmiany w harmonogramie zajęć zawartym w Programie Kursu.
  • Program Kursu jest integralną częścią Regulaminu Kursu.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Za pomocą przeglądarki internetowej możesz określić konkretne warunki przechowywania plików cookies. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Polityka prywatności

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close